Laviro.nl

  • |
  • |
  • Registreren

Modelformulier herroepingsrecht

Informatie rondom garantie & retour

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Laviro zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Zie voor details onze algemene voorwaarden op www.laviro.nl.

Garantie

6.1 Laviro garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Laviro komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Laviro is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Laviro) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Laviro. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Laviro schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadigingen ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doen het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Laviro gegrond worden bevonden, zal Laviro naar keuze van Laviro de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Laviro en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Laviro) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Laviro gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Laviro voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Laviro is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Laviro in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Laviro en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Laviro

Van Vredenburchweg 150

2283 TG    Rijswijk (zh)

[email protected]
070-3992520  bereikbaar tussen 09:30-17:00
KVK NUMMER: 27082105
BTW NUMMER: NL007658989B01

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Laviro
van Vredenburchweg 150
2283 TG   Rijswijk

[email protected]

tel: 070-3992520
wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 
 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

       
 

 

 
 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 
 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 
 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 
 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 
 

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 
 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 
 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Onze merken

Keurmerken

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© Copyright 2024 Laviro.nl - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce